Punchlines

Punchline 1
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 2
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 3
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Part of the Dwarfs, Unicorn, Glasses installation
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 4
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 5
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 6
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Part of the Dwarfs, Unicorn, Glasses installation
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 7
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 8
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 9
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 10
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Part of the Dwarfs, Unicorn, Glasses installation
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 11
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 12
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 13
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 14
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 15
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Part of the Dwarfs, Unicorn, Glasses installation
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 16
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 17
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 18
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Part of the Dwarfs, Unicorn, Glasses installation
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 19
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Part of the Dwarfs, Unicorn, Glasses installation
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021
Punchline 20
10.5 x 8 cm
Typewriter on recycled paper
Dogo Residenz für Neue Kunst, Lichtensteig, CH
2021